Το HostLikeAPro Marketplace λειτουργεί υπό την εταιρική επωνυμία Hospitality Services IKE, που εδρεύει στην Αθήνα, Φαλήρου 85, 11741 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 801006772 και Δ.Ο.Υ. ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας [email protected], τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 211 1134184.

Το HostLikeAPro Marketplace είναι μία διαδικτυακή μηχανή αναζήτησης Horeca προϊόντων. Κάθε Πωλητής μπορεί να δημιουργήσει λογαριασμό (προφίλ) και να παρουσιάσει τα προϊόντα του. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (Αγοραστής) μπορεί να συνδεθεί, να αναζητήσει και να εκδηλώσει ενδιαφέρον για κάποιο από αυτά τα προϊόντα. Το HostLikeAPro Marketplace δημιουργήθηκε για να δώσει στους πωλητές τη δυνατότητα να προβάλλουν διαδικτυακά τα προϊόντα τους και να συνδεθούν με αγοραστές. Σε καμία περίπτωση όμως δεν εγγυάται για την ορθότητα κάθε αναγραφόμενης πληροφορίας ή συναλλαγής, την ποιότητα των προϊόντων, ενδεχόμενη αλλοίωσή τους, ελλιπή σήμανση αυτών, την αποστολή ή παράδοσή τους καθώς και για τη νομιμότητα κάθε συναλλασσόμενου (Πωλητή και Αγοραστή) και κάθε αγοραπωλησίας. Ο Πωλητής είναι εκ του νόμου υπεύθυνος για την τήρηση των υγειoνομικών, αγορανομικών και φορολογικών διατάξεων που αφορούν πωλήσεις των προϊόντων. Ο Αγοραστής είναι υπεύθυνος να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Πωλητή πριν την παραγγελία, να ελέγξει την ποσότητα και ποιότητα των προϊόντων πριν την οριστική παραλαβή τους, καθώς και να ζητήσει το αντίστοιχο αξιόγραφο (απόδειξη, τιμολόγιο, δελτίο αποστολής) από τον Πωλητή. Το HostLikeAPro Marketplace δεν υποχρεούται να καλύψει ή ανορθώσει ζημίες ή διαφορές από τη χρήση των παρεχομένων μέσω της ιστοσελίδας πληροφοριών.

Οι παρόντες όροι περιγράφουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πωλητών και των αγοραστών, νομικών ή φυσικών προσώπων (εφεξής «Πωλητές» και «Αγοραστές») σε σχέση με τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχει το HostLikeAPro Marketplace (εφεξής «το HostLikeAPro») αναφορικά με τους όρους πώλησης και αγοράς των προϊόντων που πραγματοποιούνται μέσα από αυτό μεταξύ των Πωλητών και των Αγοραστών.

Τα προϊόντα που διατίθενται προς πώληση από τους Πωλητές στο HostLikeAPro αποτελούν Horeca προϊόντα ή και άλλα συναφή προϊόντα (εφεξής «τα Προϊόντα ή το Προϊόν»). Κάθε Πωλητής συνομολογεί απορρέουσες υποχρεώσεις και δικαιώματα που απορρέουν από το παρόν στο HostLikeAPro και κάθε Αγοραστής κάθε φορά που οι ιδιότητες του Πωλητή και του Αγοραστή εναλλάσσονται κατά περίπτωση λόγω της συμμετοχής του ως Πωλητή σε μία πώληση και ως Αγοραστή σε άλλη, τότε θα δεσμεύεται από τους όρους του παρόντος για αμφότερες τις ιδιότητες.

 1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΩΛΗΤΗ

Για να έχει τη δυνατότητα να πωλεί ένα Προϊόν με την καταβολή της σχετικής προμήθειας στο HostLikeAPro, ο Πωλητής δημιουργεί ΔΩΡΕΑΝ έναν λογαριασμό/προφίλ στη διαδικτυακή πλατφόρμα του HostLikeAPro.

Απαραίτητα για τη δημιουργία του λογαριασμού είναι το ονοματεπώνυμο ή η εταιρική επωνυμία, το ΑΦΜ και η ακριβής διεύθυνση του Πωλητή, ορισμένα δε από τα ανωτέρω στοιχεία θα είναι διαθέσιμα δημόσια σε χρήστες της πλατφόρμας του HostLikeAPro. Όταν ο Πωλητής είναι νομικό πρόσωπο, απαιτείται η καταχώριση των στοιχείων νομιμοποίησης του νομικού προσώπου, όπως Καταστατικό, Πιστοποιητικό Εγγραφής στο ΓΕΜΗ, νόμιμη εκπροσώπηση και αριθμός ΓΕΜΗ, ώστε να πιστοποιείται ότι ο Πωλητής είναι υπαρκτή επιχείρηση καθώς και ότι έχει συσταθεί και εκπροσωπείται νόμιμα. Ο Πωλητής, με την ολοκλήρωση της εγγραφής του, αποκτά την προσωπική του σελίδα στο διαδικτυακό τόπο του HostLikeAPro. Στη συνέχεια, έχει τη δυνατότητα να αναρτήσει τα προϊόντα του σε μεγάλες επαγγελματικές συσκευασίες με τις τιμές που επιθυμεί, να δεχθεί παραγγελίες από αγοραστές (επιχειρήσεις στο χώρο της εστίασης / τροφίμων ή και ιδιώτες – φυσικά πρόσωπα) και να παραδώσει τα Προϊόντα του απευθείας στους Αγοραστές ή να πραγματοποιήσει Δωρεάν Αποστολή. Με τη δήλωση συμμετοχής στο HostLikeAPro, η ιδιότητα του Πωλητή θα είναι εμφανής κατά περίπτωση, προκειμένου να γνωρίζει το αντισυμβαλλόμενο μέρος, εάν θα συμβάλλεται με έμπορο ή με καταναλωτή κατά την έννοια του ν.2251/1994.

 1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΓΟΡΑΣΤΗ-ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Για να μπορεί ένας Αγοραστής να ενημερώνεται και να αγοράζει τα προιόντα που προσφέρονται από τον Πωλητή, πρέπει να δημιουργήσει λογαριασμό/προφίλ με την εγγραφή των στοιχείων του στην διαδικτυακή πλατφόρμα HostLikeAPro, ώστε να μπορεί να αναζητά, χωρίς χρέωση, πωλητές και προιόντα Horeca σε όλη την Ελλάδα.

Κάθε Αγοραστής, για να έχει πρόσβαση στα προιόντα και τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είναι υποχρεωμένος να δηλώνει τα αληθή, πλήρη και ισχύοντα προσωπικά του στοιχεία, όπως ζητούνται από την ιστοσελίδα. Επίσης πρέπει να ενημερώνει άμεσα την ιστοσελίδα για κάθε αλλαγή στα στοιχεία του και να φροντίζει για την ακρίβεια και πληρότητα των στοιχείων αυτών. Με τη δήλωση συμμετοχής στο HostLikeAPro, η ιδιότητα του Αγοραστή θα είναι εμφανής κατά περίπτωση, προκειμένου να γνωρίζει το αντισυμβαλλόμενο μέρος, εάν θα συμβάλλεται με έμπορο ή με καταναλωτή.

Το κόστος υπηρεσίας για τους απλούς επισκέπτες της σελίδας και για τους Αγοραστές Αγροτικών Προϊόντων είναι μηδενικό.

 1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Η συμμόρφωση των Αγοραστών και Πωλητών στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης του HostLikeAPro είναι προυπόθεση για την αποστολή προιόντων από το HostLikeAPro

Η συμμόρφωση με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες καθώς και η αποχή από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση της ιστοσελίδας του HostLikeAPro και σε σχέση με αυτήν καθώς και από την υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού και άλλων παράνομων πρακτικών, αποτελούν υποχρέωση Πωλητών και Αγοραστών.

Ο Πωλητής και ο Αγοραστής έχουν ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον διαδικτυακό τόπο του HostLikeAPro εξαιτίας της κακής ή της αθέμιτης χρήσης της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής. Ο Πωλητής ή/και ο Αγοραστής οφείλουν να αποζημιώσουν το HostLikeAPro σε περίπτωση κατά την οποία το HostLikeAPro εμπλακεί σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση που οφείλεται στην παράβαση των υποχρεώσεων του Πωλητή ή του Αγοραστή που προβλέπονται στους παρόντες όρους από την αιτία αυτή.

 1. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΩΛΗΤΗ

Στην περίπτωση που ένας Πωλητής επιλέγει να ακυρώσει τον δικό του λογαριασμό ή ο λογαριασμός ενός Πωλητή να τερματιστεί από το HostLikeAPro, ο Πωλητής συμφωνεί ότι θα αφαιρεί από το HostLikeAPro οποιαδήποτε Προϊόντα του έχουν υποβληθεί προς έκθεση, πριν τον τερματισμό ή την ακύρωση του λογαριασμού του.

Όταν ο Πωλητής αφαιρέσει τα Προιόντα του από το HostLikeAPro, το τελευταίο χάνει το δικαίωμα να καθιστά τα Προιόντα διαθέσιμα για αγορά από τους Αγοραστές. Το δικαίωμα του HostLikeAPro να συνεχίσει να εμφανίζει τα Προϊόντα σε Αγοραστές που πραγματοποίησαν την παραγγελία τους πριν από την αφαίρεση του εν λόγω Προϊόντος από τον Πωλητή μέχρι και την διεκπεραίωση της εν λόγω πώλησης του Προϊόντος, δεν επηρεάζεται.

Tο HostLikeAPro δεν υπέχει καμία υποχρέωση καταβολής στον Πωλητή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης μετά τον τερματισμό ή την ακύρωση του Λογαριασμού του, για την πώληση οποιουδήποτε από τα Προϊόντα του, που παραμένουν διαθέσιμα προς πώληση εντός του HostLikeAPro λόγω της μη αφαίρεσης τους προς έκθεση από τον Πωλητή εντός του HostLikeAPro μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του τερματισμού ή του κλεισίματος του λογαριασμού του Πωλητή.

Η αφαίρεση των προιόντων του από το Marketplace αποτελεί ευθύνη του Πωλητή πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του τερματισμού ή του κλεισίματος του λογαριασμού του. Το HostLikeAPro μπορεί, κατά την αποκλειστική επιλογή του, να αφαιρέσει τα προϊόντα του Πωλητή από το HostLikeAPro, εάν ο Πωλητής αδυνατεί να τα αφαιρέσει πριν από τον τερματισμό ή την ακύρωση του λογαριασμού του.

Απαγορεύεται ρητά η χρήση προσωπικών δεδομένων Αγοραστή από Πωλητές για προωθητικές ενέργειες, για το λόγο δε αυτό το HostLikeAPro διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής λογαριασμού Πωλητή σε ενδεχόμενη παραβίαση του παραπάνω όρου. Επίσης το HostLikeAPro διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς διαγραφής του λογαριασμού του Πωλητή που δεν τηρεί τους Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης του HostLikeAPro.

Κάθε Αγοραστής μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να διαγράψει τον λογαριασμό του στο HostLikeAPro, αρκεί να μην υπάρχει εκκρεμής παραγγελία στον λογαριασμό του, καθιστώντας με τον τρόπο αυτό ανέφικτη την αποστολή της παραγγελίας από τον Πωλητή. Στην περίπτωση δε αυτή την ευθύνη φέρει ο Αγοραστής που διέγραψε τον λογαριασμό του. Το HostLikeAPro διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς διαγραφής του λογαριασμού κάθε Αγοραστή που δεν τηρεί τους Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης του HostLikeAPro.

 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ

Με την εγγραφή του Πωλητή και την ανάρτηση Προϊόντων στο Marketplace, ο Πωλητής δηλώνει και εγγυάται ότι (α) το Προϊόν δημιουργήθηκε αποκλειστικά από τον Πωλητή ή ότι ο Πωλητής έχει κάθε δικαίωμα ή/και την απαραίτητη άδεια να το πωλεί (β) δικαιούται κατά το νόμο να πουλήσει τα Προϊόντα του σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία (γ) το υπό ανάρτηση προϊόν είναι από νόμιμο πωλητή εγγεγραμμένο στα μητρώα του Κράτους ή έχει εισαχθεί νομίμως στη χώρα και συνεπώς συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Το HostLikeAPro διατηρεί σε όλες τις περιπτώσεις τη διακριτική ευχέρεια να αφαιρέσει ή να απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε χρήστη ή σε οποιοδήποτε περιεχόμενο χρήστη για οποιονδήποτε λόγο.

 1. ΕΥΘΥΝΗ

Συνομολογείται ότι οι θυγατρικές, οι μητρικές εταιρείες, οι συνδεόμενες εταιρείες, τα στελέχη, οι αντιπρόσωποι, οι εκπρόσωποι και οι εργαζόμενοι του HostLikeAPro αποζημιώνονται από τον Πωλητή και απαλάσσονται από αξιώσεις, απαιτήσεις, ευθύνες, έξοδα ή φορολογικές εκτιμήσεις, των δικηγορικών αμοιβών συμπεριλαμβανομένων, που προκύπτουν από οποιαδήποτε αξίωση που εγείρεται από Αγοραστή ή τρίτο ή από αγωγή που υποβάλλεται από κρατικό ή ρυθμιστικό φορέα κατά του Πωλητή, που συνδέεται με (i) την πώληση Προϊόντων από τον Πωλητή δια του Marketplace, (ii) την παραβίαση των συμφωνημένων όρων από τον Πωλητή, (iii) την παράβαση νόμων, κανόνων, κανονισμών ή δικαιωμάτων άλλου από τον Πωλητή, ανεξαρτήτως της βασιμότητας αυτών.

Πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας ο Αγοραστής είναι ο μόνος υπεύθυνος για την συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον Πωλητή, για τον έλεγχο της ποσότητας και της ποιότητας των Προϊόντων πριν την οριστική παραλαβή τους. Με αποκλειστική επίσης ευθύνη του Αγοραστή ζητείται από τον Πωλητή το συνοδευτικό της παραγγελίας φορολογικό στοιχείο (απόδειξη, τιμολόγιο, δελτίο αποστολής). Ζημίες ή διαφορές προκληθείσες από τις παρεχόμενες μέσω της ιστοσελίδας πληροφορίες δεν γεννούν ευθύνη αποζημίωσης από το HostLikeAPro.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες/πληροφορίες της ιστοσελίδας χρησιμοποιούνται από τον Αγοραστή με δική του ευθύνη, στην οποία περιλαμβάνεται και η διασταύρωση και επιβεβαίωση των εν λόγω πληροφοριών. Το HostLikeAPro δεν ευθύνεται για ζητήματα που ενδέχεται να ανακύψουν από συναφθείσες εμπορικές συναλλαγές μεταξύ του χρήστη και του πωλητή και επ΄ουδενί δεν υιοθετεί απόψεις που έχουν αναρτηθεί από χρήστες της ιστοσελίδας. To HostLikeAPro μεριμνά συνεχώς στο μέτρο του δυνατού ότι οι κριτικές για Προϊόντα που πωλούνται μέσω αυτού δεν απέχουν από την πραγματικότητα και είναι αληθείς βάσει του ιστορικού των συναλλαγών στις οποίες αναφέρονται.

Το HostLikeAPro δύναται κατ΄εξαίρεση να επεμβαίνει ώστε να επιλύονται προβλήματα μεταξύ Αγοραστή και Πωλητή που προέκυψαν από την πώληση των Προϊόντων. Σε περίπτωση που το HostLikeAPro επιλέξει να επιστρέψει χρήματα σε Αγοραστή για πραγματοποιηθεισα συναλλαγή, ο Πωλητής θα ειδοποιείται σχετικά με το συγκεκριμένο προϊόν.

Το HostLikeAPro διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί το σχετικό προϊόν από το HostLikeAPro, εάν αποτέλεσε αιτία επιστροφής χρημάτων. Στην περίπτωση αυτή ο Πωλητής υποχρεούται να επιστρέψει το συνολικό χρηματικό ποσό που εισέπραξε για το ανωτέρω προϊόν στο HostLikeAPro εντός δεκαήμερης προθεσμίας από τη σχετική ενημέρωση. Σε περίπτωση αδυναμίας επιστροφής χρημάτων από τον Πωλητή, το HostLikeAPro διατηρεί το δικαίωμα (i) να αφαιρέσει τον προϊόν ή τα προϊόντα του Πωλητή από το HostLikeAPro, (ii) να μη δέχεται στο εξής την αποστολή προιόντων από τον Πωλητή στο HostLikeAPro ή (iii) να καταργήσει τον λογαριασμό/προφίλ του Πωλητή, απαιτώντας τα χρήματα εντός 30 ημερών με την έκδοση του αντίστοιχου τιμολογίου.

Σε περίπτωση που οι παρεχόμενες πληροφορίες χρηστών ή τρίτων σχετικά με προσωπικούς ή εμπορικούς λογαριασμούς είναι ελλιπείς, ανακριβείς, παραπλανητικές η απατηλές, δεν ιδρύεται σε βάρος του HostLikeAPro ευθύνη αποζημίωσης έναντι χρηστών ή τρίτων.

Δεν ιδρύεται ευθύνη αποζημίωσης σε βάρος του HostLikeAPro, των υπαλλήλων του, ή άλλων αντιπροσώπων του, σε περίπτωση ζημίας απορρέουσας από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν το HostLikeAPro είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα. Στην απαλλαγή από την ευθύνη περιέχονται όλες οι επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, ιδίως, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών.

Το HostLikeAPro απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για σφάλματα και ιούς και για την τυχόν απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του χρήστη ή τρίτων, που οφείλεται σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) ή σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας.

Εξάλλου, το HostLikeAPro απαλλάσσεται από την ευθύνη ανόρθωσης θετικής ή αποθετικής ζημίας που τυχόν προκληθεί από συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν εκτός του HostLikeAPro, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών που ενδέχεται να προέρχονται από το HostLikeAPro αλλά πραγματοποιήθηκαν εκτός σύνδεσης ή εκτός του HostLikeAPro.

Η αξιολόγηση, εκτίμηση, υιοθέτηση, αποδοχή ή έγκριση των πληροφοριών, και η παροχή τους μέσω της ιστοσελίδας τoυ HostLikeAPro δεν ισοδυναμεί με παροχή συμβουλής ή σύστασης, προσφορά, πρόταση ή αποδοχή πρότασης για κατάρτιση σύμβασης ή συναλλαγής με το HostLikeAPro ή με τρίτους. Η ευθύνη για την χρήση, αξιολόγηση, εκτίμηση και αξιοποίηση των παρεχομένων πληροφοριών ανήκει στον εκάστοτε χρήστη, ομοίως δε, η λήψη επιχειρηματικών ή άλλων αποφάσεων εξ αφορμής των πληροφοριών αυτών. Τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης για ζημίες που προκλήθηκαν από τη χρήση των παρεχόμενων μέσω της ιστοσελίδας πληροφοριών δεν βαρύνουν το HostLikeAPro.

Ο Πωλητής υποχρεούται να αποζημιώνει πλήρως το HostLikeAPro σε περίπτωση που το τελευταίο εμπλακεί σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση που οφείλεται στην παράβαση των υποχρεώσεων του Πωλητή που προβλέπονται στους παρόντες όρους.

Ο χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά για τη διασφάλιση του απορρήτου των κωδικών ασφαλείας (ΡΙΝ) που τυχόν απαιτηθούν για την χρήση της ιστοσελίδας, τυχόν δε ζημία που θα προκληθεί στο HostLikeAPro βαρύνει τον ίδιον.

 1. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Πωλητή να απορρίψει ή να αποδεχθεί παραγγελία (εκδήλωση ενδιαφέροντος) που θα λάβει από τον Αγοραστή για Προϊόν που έχει αναρτήσει στο HostLikeAPro. Με την αποδοχή της παραγγελίας ο Πωλητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποστολή ή την παράδοση του Προϊόντος στη δηλωθείσα από τον Αγοραστή διεύθυνση. Ο Πωλητής είναι υπεύθυνος να παραδίδει προϊόντα χωρίς ελαττώματα και με τις συνομολογημένες ιδιότητες, όπως αυτές έχουν παρουσιαστεί στο HostLikeAPro με αποκλειστική ευθύνη του, τηρώντας όλες τις σχετικές υγειονομικές, αγορανομικές και φορολογικές διατάξεις. Σε περίπτωση που το προϊόν κατά την παραλαβή παρουσιάζει ελάττωμα ή δε διαθέτει τις συνομολογημένες ιδιότητες καθώς και εάν είναι αλλοιωμένο ή δε συνοδεύεται από την απαραίτητη σήμανση και όλα τα απαραίτητα φορολογικά στοιχεία (Απόδειξη – Τιμολόγιο/Δελτίο Αποστολής), τότε ο Αγοραστής, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο και πληροί τα κριτήρια του ορισμού του «Καταναλωτή» κατά το ν.2251/1994, έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών χωρίς καμία άλλη υποχρέωση προς τον Αγοραστή ή κάποιον τρίτο (π.χ. Μεταφορική Εταιρία) και ο Πωλητής έχει την υποχρέωση να επιστρέψει κάθε ποσό που έλαβε για την συγκεκριμένη πώληση από τον Αγοραστή, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής. Προκειμένου για προϊόντα που μπορεί να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Α.3ιβ του ν.2251/1994, μη ισχύοντος του δικαιώματος υπαναχώρησης από την πώληση. Σε κάθε περίπτωση, τα δικαιώματα του Αγοραστή που απορρέουν από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, του άρθρου 534 επ. έναντι του Πωλητή, ισχύουν παραλλήλως με τα τυχόν δικαιώματα που φέρει ο Αγοραστής δυνάμει του ν. 2251/1994 και δεν μπορούν να αποκλειστούν ή να περιοριστούν.

Το HostLikeAPro ουδεμία ευθύνη φέρει για τον καθορισμό των τιμών πώλησης των αγροτικών προϊόντων των Πωλητών στο HostLikeAPro (η «Τιμή Καταλόγου»), καθώς αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο Πωλητής τόσο για την απαραίτητη πληροφόρηση σχετικά με τα Προϊόντα και τον καθορισμό της τιμής τους όσο και για την ενημέρωση του Αγοραστή για τους όρους σύναψης σύμβασης εξ αποστάσεως. Στη Τιμή Καταλόγου, η οποία θα πρέπει να είναι αποκλειστικά σε Ευρώ (€), περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. και κάθε είδος φόρου που περιλαμβάνονται στην τιμή αγοράς, η οποία προβάλλεται στους Αγοραστές.

Τα Προϊόντα αποστέλονται στους Αγοραστές με κίνδυνο του Πωλητή. Η παράδοση μπορεί να πραγματοποιείται είτε από τον ίδιον είτε από τρίτον (π.χ. μεταφορική εταιρεία) κατόπιν σχετικής συμφωνίας μεταξύ Αγοραστή και Πωλητή. Τρόποι παράδοσης είναι ενδεικτικά οι εξής: 1) Παράδοση των Προϊόντων από τον Πωλητή στην έδρα του Αγοραστή. 2.) Παραλαβή των Προϊόντων από τον Αγοραστή στην έδρα του Πωλητή. 3.) Αποστολή των Προϊόντων στην έδρα του Αγοραστή με μεταφορική ή κούριερ. 4.) Παραλαβή των Προϊόντων από τον Αγοραστή από τρίτο σημείο παραλαβής (pick up point).

 1. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Εφόσον ζητηθεί, ο Πωλητής υποχρεούται μετά την πώληση Προϊόντος μέσω του HostLikeAPro, να παρέχει στo HostLikeAPro οποιαδήποτε έντυπα, έγγραφα ή άλλες βεβαιώσεις, προκειμένου να ικανοποιηθούν τυχόν υποχρεώσεις αναφοράς πληροφοριών ή φορολογικές υποχρεώσεις σχετικά με τη χρήση του Marketplace από τον Πωλητή. Η τήρηση όσων περιλαμβάνονται στους Όρους του HostLikeAPro δεν ιδρύει εργασιακή σχέση και δεν συνιστά παροχή υπηρεσίας ή άλλης μορφής συνεργασίας μεταξύ του HostLikeAPro και του Πωλητή.

 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

Για κάθε προϊόν που πωλείται μέσω του HostLikeAPro ο Πωλητής θα λαμβάνει το 90% της Τιμής Καταλόγου. Το 10% της Τιμής Καταλόγου θα παρακρατείται από το HostLikeAPro ως προμήθεια για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες ώστε να καλύπτονται διοικητικά κόστη, κόστη τεχνολογίας (hosting, servers, emails, κτλ.) έξοδα συντήρησης της πλατφόρμας αλλά και έξοδα προώθησης των προϊόντων που είναι αναρτημένα (ομάδα πωλήσεων, online διαφημίσεις). Το συνολικό ποσό της πληρωμής θα δεσμεύεται από μια τρίτη πλατφόρμα εξυπηρέτησης και επεξεργασίας πληρωμών (Stripe), επιλογής της HostLikeAPro, και θα είναι διαθέσιμα στον Πωλητή και στο HostLikeAPro την ώρα της πληρωμής. Εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία πώλησης του προϊόντος τα ποσά θα πιστώνονται αυτόματα στον λογαριασμό του Πωλητή μέσω του προγράμματος επεξεργασίας πληρωμών τρίτων. Το HostLikeAPro διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει, να αφαιρεί ή να τροποποιεί το πρόγραμμα επεξεργασίας πληρωμών τρίτων που χρησιμοποιεί για να πραγματοποιούνται οι συναλλαγές μεταξύ Πωλητών και Αγοραστών μέσω του HostLikeAPro. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών προς τον πωλητή για τις ληφθείσες προμήθειες της πλατφόρμας εκδίδεται στο τέλος κάθε μήνα από το HostLikeAPro.

Το HostLikeAPro δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται από το πρόγραμμα επεξεργασίας πληρωμών τρίτων ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση πληρωμής που ενδέχεται να προκληθεί από τρίτο, συμπεριλαμβανομένου, του εκάστοτε προγράμματος επεξεργασίας πληρωμών τρίτων. Επιπλέον, ο Πωλητής παραιτείται από κάθε δικαίωμα απαίτησης πληρωμής από οποιονδήποτε άλλον μηχανισμό εκτός από όσους αναφέρονται στο παρόν. Εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής δύνανται να είναι οι εξής: 1) Πληρωμή με αντικαταβολή με μετρητά στον Πωλητή ή στην εταιρία κούριερ που έχει επιλέξει ο Πωλητής και 2) Πληρωμή με POS κατά την παραλαβή, όπου εκεί κάτοχος του POS είναι ο πωλητής και τα χρήματα καταλήγουν στο λογαριασμό του. Η διευθέτηση των πληρωμών με τους ανωτέρω τρόπους πληρωμής γίνεται μεταξύ Πωλητή και Αγοραστή, το δε HostLikeAPro ουδεμία ευθύνη φέρει για την ομαλή διεξαγωγή των πληρωμών.

 1. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Η παραίτηση από οποιαδήποτε δικαιώματα ή δυνατότητες που απορρέουν από το παρόν πρέπει να είναι έγγραφη, τυχόν δε επίδειξη επιείκειας ή ανοχής από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δε δημιουργεί προηγούμενο, και ισχύει πάντα με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος για δικαστική ή εξώδικη ικανοποίηση δικαιωμάτων ή προνομίων που απορρέουν από τους παρόντες όρους.

 1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ

Το HostLikeAPro διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων, ενημερώνοντας εκ των προτέρων τους Πωλητές και τους Αγοραστές του HostLikeAPro με κάθε πρόσφορο μέσο. Οποιαδήποτε τροποποίηση των παρόντων όρων γίνεται μόνον γραπτώς, αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου. Οποιαδήποτε προφορική ή σιωπηρή τροποποίηση είναι άκυρη και δε δεσμεύει τα μέρη.

 1. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η Σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και κάθε διαφορά ή διένεξη μεταξύ των Πωλητών και της HostLikeAPro ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που αφορά την ερμηνεία ή και την εφαρμογή των παρόντων όρων θα υπάγεται αποκλειστικά στα αρμόδια Δικαστήρια Αθηνών.

Τυχόν μεταβολή της νομοθεσίας ή νομολογίας, μερική ή ολική ακυρότητα ενός από τους όρους του παρόντος, δεν επηρεάζει την ισχύ ή το κύρος των υπολοίπων όρων της συμβατικής σχέσης των συμβαλλομένων μερών.

Κάθε διαφορά που αφορά Προϊόντα που έχουν αγοραστεί από το HostLikeAPro δύναται να επιλυθεί ηλεκτρονικά και χωρίς την προσφυγή σε δικαστήριο, μέσω της διαδικασίας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (Alternative Dispute Resolution), ως προβλέπεται από την ΚΥΑ 70330/2015, με την οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2013/11/ΕΚ. Εφόσον επιθυμείτε την ηλεκτρονική επίλυσης της διαφοράς σας θα πρέπει να απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση ( http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm ) και να ακολουθήσετε τις εκεί παρεχόμενες οδηγίες.

Oι εγκεκριμένοι από την χώρα μας Φορείς Επίλυσης Διαφορών που δύναται να επιλύσουν την διαφορά που τυχόν ανακύψει είναι η Ανεξάρτητη Αρχή «Ο Συνήγορος του Καταναλωτή» και ο Μεσολαβητής Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών.